Projekt

Opis projektu

Realizowany projekt - innowacyjność na poziomie procesowym, organizacyjnym i regionalnym. Wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania – możliwość automatyzacji procesów obsługi partnerów. Dotyczy to zarówno uzgodnień z działem handlowym jak i wewnątrz działów projektowania i produkcji. Centralizacja procesu w jeden system informatyczny oraz utworzenie portalu B2B, za pomocą którego klient będzie mógł zgłaszać błędy, przygotowywać zgłoszenia serwisowe oraz udostępniać dokumentację. Informacje otrzymywane z różnych źródeł raz wprowadzone do systemu uzupełniane będzie tylko o kolejne informacje, a raz wprowadzona treść będzie wykorzystywana na każdym etapie realizacji zamówienia. Wymiana danych może odbywać się poprzez portal B2B, umożliwiając realizację w dogodny sposób dwustronnej wymiany danych oraz bezpośredni dostęp do danych przechowywanych na serwerze bazodanowym. Dzięki wdrożeniu systemu firma będzie miała bardzo elastyczny system zarządzania zleceniami od partnerów.

 

Program Operacyjny: Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”

Poddziałanie: 1.4.3 – „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”

Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Nazwa Projektu: „Poprawa konkurencyjności firmy Symatic sp. z o.o. poprzez wdrożenie sytemu informatycznego”

Beneficjent: Symatic Sp. z .o.o.

Przyznane dofinansowanie: 88 618,59 PLN

Całkowity koszt realizacji projektu: 245 724,00 PLN